Loading...
Privacy2018-08-23T18:50:35+00:00
PRIVACY BY DESIGN

Vi säljer inte dina persondata!

För oss är det viktigt att respektera din integritet och skydda dina persondata.

Vi har byggt både företaget och IT-systemen för att hålla en god och legalt korrekt hantering av dina persondata. Det benämns in EU och GDPR för ”Privacy by Design”.

PRIVACY

Allmänt

Vourity värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. Nedan följer vår policy avseende integritet (“Integritetspolicy”) som fastställer hur Vourity AB. c/o Quick office 4-040, Råsta strandväg 13C, 169 79 Solna, Sweden. Company Registration Number: 559140-9734, privacy@vourity.com (“Vourity/vi”) använder, bearbetar och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när Vourity tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Vourity.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Vourity är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:

Per post: Vourity AB. c/o Quick office 4-040, Råsta strandväg 13C, 169 79 Solna, Sweden

Tel: +46 8 1284 7000

E-post: privacy@vourity.com

Vourity avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning (bl.a. Europeiska Unionens GDPR).

När behandlar vi dina personuppgifter?

Som kund hos Vourity behandlar vi personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Vourity hemsida, använder dig av Vourity support, besöker Lekmers hemsida eller på annat sätt har kontakt med Vourity.

Profilering

För Prenumeranter kan Vourity komma att behandla personuppgifter genom profilering. Sådan profilering sker med stöd av samtycke från dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Profilering innebär att vi analyserar information om hur du använder vår hemsida, vilka varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med, om du eventuellt har anmält dig till något av våra event samt information om ditt kontoinnehav. Detta gör vi för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

Du äger rätt att närsomhelst invända mot sådan profilering. Eventuell invändning skickas till privacy@vourity.com När Vourity har mottagit din anmälan kommer vi upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Tillgång till lagrade personuppgifter

Vourity kan komma att lämna ut personuppgifter till annat bolag som ingår i samma koncern som Vourity samt till samarbetspartners för att uppfylla våra åtaganden och de ändamål som nämnts ovan. Våra samarbetspartners är: Microsoft, Atlassian, Stripe, Swish, SEB, Google, Zendesk, Sendgrid, Twilio, Paypal, Loggly och Apple.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av marknadsföring och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Vi överför aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål som bedrivs av tredje part utanför Vourity Group-koncernen och våra samarbetspartners. Vi kommer inte heller sälja dina personuppgifter till tredje part. Vourity kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Vouritys rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Vourity strävar alltid efter att enbart lagra personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES (tredje land). De överföringar som sker görs till USA, för Google Analytics (analys) och Zendesk (kundtjänst). Eventuell överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning och personer som omfattas av överföringen kommer underrättas.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all kortinformation i krypterad form. Detta innebär att kortinformationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. Vårt betalningsombud bearbetar dina kortuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS. Detta innebär att säkerheten är mycket hög vid bearbetningen av dina kortuppgifter. När du betalar med kort förbehåller vi oss rätten att utföra en identitetskontroll.

Vourity kan låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte på beställning av oss för att marknadsföra våra produkter och tjänster, men vi kommer aldrig låta en tredje part använda dina personuppgifter för att bedriva egen marknadsföring gentemot dig.

Vilka är dina rättigheter?

Vourity kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som registrerad äger du rätt att begära:

1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter Vourity behandlar om dig. Du kan närsomhelst utnyttja denna rätt genom en skriftligt undertecknad ansökan.

2. Rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att Vourity utan onödigt dröjsmål rättar felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.

3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till varför Vourity måste spara dina uppgifter, till exempel obetalda skulder, kan dina personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling vara begränsad.

Om dina personuppgifter finns lagrade hos Vourity har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra vissa av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

När Vouritys personuppgiftsbehandling utförs med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot denna. Vid en invändning fortsätter Vourity endast behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Vourity behandlar inte dina personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. Eventuell invändning skickas till privacy@vourity.com. Om du har lämnat samtycke till Vourity att lagra och använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du när som helst återkalla nämnda samtycke. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring. Ett eventuellt återkallande av samtycke skickas till privacy@vourity.com.

Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Användning av cookies och andra spårningstekniker

Vår hemsida använder sig av cookies och andra spårningstekniker för att förbättra din onlineupplevelse. Du hittar mer information om detta i vår cookiepolicy. Vourity använder bland annat Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

Eventuella ändringar av Vouritys integritetspolicy

Vourity förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Integritetspolicy. Om Integritetspolicyn väsentligen ändras kommer Vourity att med rimlig varsel kommunicera detta på sin hemsida och/eller genom mailutskick till dig.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Vi värnar om våra kunders personuppgifter! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag.

Vår kontaktinformation är:

Vourity AB
c/o Quick office 4-040
Råsta strandväg 13C
169 79 Solna
Sweden

Telefon: +46 8 1284 7000

E-post: privacy@vourity.com

Företagsregister: Bolagsverket

Organisationsnummer: 559140-9734

Sammanställning av personuppgiftshantering

Ändamål Rättslig grund Personuppgifter Typ av behandling Lagringstid
Vid beställning/köp Fullgörande av avtal

Behandling av personuppgifter krävs för Vouritys fullgörande av åtaganden i samband med beställning/köp. Avsaknad av personuppgifter innebär att Vourity in kan fullgöra sina åtaganden och kan tvingas neka köpet.

Namn

Adress

E-mail

Telefon

Betalningshistorik

Betalningsuppgifter

Kreditupplysning

Information om köp

Leverans

Identifikation

Betalningshantering

Hantering av reklamationsärenden

Fullgörelse av köpeavtal inklusive leverans och betalning och 15 månader därefter i syfte att hantera reklamationsärenden
Fullgöra Vouritys rättsliga förpliktelser Lagstadgat krav

Behandling av personuppgifter krävs enligt lag. Avsaknad av personuppgifter innebär att Vourity in kan efterleva rättsliga skyldigheter och kan tvingas neka köpet.

Namn

Adress

E-mail

Telefonnummer

Betalningshistorik

Betalningsuppgifter

Kreditupplysningar

Information om köp

Information om eventuella fel/klagomål

Hantering nödvändig för att uppfylla Vouritys rättsliga förpliktelser enligt lag, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, produktansvar mm) I enlighet med lagstadgade krav
Ärenden till kundservice Berättigat intresse

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose kundens och Vouritys berättigade intresse av kundservice

Namn

Adress

E-mail

Telefonnummer

Betalningshistorik

Betalningsuppgifter

Kreditupplysningar

Information om köp

Information om eventuella fel/klagomål

Kommunikation och besvarande av frågor till vår kundtjänst

Identifiering och utredning av klagomål och supportärenden

Tills ärendet är avslutat och ytterligare 3 månader för möjlighet till uppföljning
Utvärdering, utveckling och förbättring av Vouritys system och tjänster Berättigat intresse

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose kundens intresse av utvärdering, utveckling och förbättring av Vouritys tjänster och system

Korrespondans och feedback om Vouritys tjänster

Köp- och användargenererad data

Teknisk data såsom exempelvis språk, IP-adress, webbläsare, operativsystem, skärmupplösning och plattform.

Anpassning av tjänster

Framtagande av underlag för utveckling och förbättring av produktsortiment

Förbättring av IT-system

Analyser av personuppgifter görs på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierad eller pseudonymiserad data

15 månader från insamlandet
Förhindra, förebygga och utreda brott mot Vourity och penningtvätt samt förhindra missbruk av Vouritys tjänster Lagstadgat krav och berättigat intresse

  1. Behandling av personuppgifter vid lagstadgat krav
  2. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose kundens och Vouritys berättigade intresse av att förhindra, förebygga och utreda brott samt förhindra missbruk av Vouritys tjänster
Videoinspelning från kamerabevakning

Namn

Adress

E-mail

Telefonnummer

Betalningshistorik

Betalningsuppgifter

Kreditupplysningar

Information om köp

Teknisk data såsom exempelvis språk, IP-adress, webbläsare, operativsystem, skärmupplösning och plattform.

Förhindra och utreda eventuella bedrägerier och lagöverträdelser

Förhindra trakasserier, förhindra skräppostutskick, penningtvätt, phising, eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller Vouritys villkor

Skydd och förbättring av IT-system

15 månader från insamlandet
Administration av kundprofil Berättigat intresse

Behandligne är nödvändig för att tillgodose kundens och Vouritys berättigade intresse av att administrera kundens kundprofil och underlätta för kunden att nyttja sina rättigheter till ändring, radering, begränsning av lagrade personuppgifter samt dataportabilitet

Namn

Adress

E-mail

Telefonnummer

Betalningshistorik

Betalningsuppgifter

Kreditupplysningar

Information om köp

Användarnamn och lösenord

Inställning avseende kundens profil och personliga val

Möjliggöra inloggning

Säkerställa identtet

Ge kunden möjlighet att ändra, rader och begränsa lagrade personuppgifter

Säkerställa korrekta och uppdaterade personuppgifter

Erbjuda tillgång till köp- och betalningshistorik

Hantering av kundens val och inställningar

15 månader från insamlandet
. . . . .
Vi använder cookies för att erbjuda dig en bättre upplevelse på siten, analysera trafiken till/på siten samt för att personalisera innehållet. Vänligen klicka på "Godkänner cookies" för att ge ditt godkännande till att vi använder cookies. Godkänner cookies